რუსი რევოლუციონერი დემოკრატების ფილოსოფიის თავისებურებათა შესახებ
.
თბილისი, საბჭოთა საქართველო edition, (1960)

  • @javakhishvili_institute
This publication has not been reviewed yet.

rating distribution
average user rating0.0 out of 5.0 based on 0 reviews
    Please log in to take part in the discussion (add own reviews or comments).