Curriculum Vitae

personal data

name vtei
location The tag location is only available for users.
date of birth The tag birthday is only available for users.
profession The tag profession is only available for users.
institution The tag institution is only available for users.

scientific interests

The tag interests is only available for users.

hobby

The tag hobbies is only available for users.

my publications

Středně- a dlouhodobé prognózy budoucích potřeb vody (proč a jak). In Vodní hospodářství, (63) 3: 79--83, Year 2013.
Využití sedimentů z rybníků a vodních nádrží v zemědělství. In Odpadové fórum: odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách, 9: 12, Year 2003.
Scénáře budoucích potřeb vody v sektoru veřejných vodovodů. In Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, (58) 3: 12--20, Year 2016.
Metodologie pro stanovení budoucích potřeb vody ve středně- a dlouhodobém výhledu. Vodohospodářské fórum 2012: Sborník odborné konference pořádané Katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství ČVUT v Praze: 18.6.-19.6.2012 Stará Boleslav. editor(s) Kavka, Petr and Bolom, Josef and Janotová, Barbora and Weyskabová, Lenka. 15, České vysoké učení technické v Praze, Praha, Year 2012.
Proces plánování v povodích podle „Acquis Comunnautaire“. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. editor(s) Škultétyová, Ivona and Stanko, Štefan. 267--276, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Štrbské Pleso, Year 2010.
Research priorities in the freshwater ecosystems of the Czech republic. 10, Průhonice, Year 2005.
Dosavadní zkušennosti s vodní stopou podle ISO 14046. In Odpadové fórum: odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii, (18) 5: 21--23, Year 2017.
Atlas transportu splavenina erozního fosforu na území České republiky v povodí nádrží ohrožených eutrofizací. České vysoké učení technické v Praze, Praha, Year 2014.
Metodika pro posuzování vlivů zdrojů znečištění na eutrofizaci vodních nádrží. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Praha, Year 2015.
Revize definování zranitelných vodních útvarů stojatých vod ohrožených eutrofizací díky plošným zdrojům znečištění v ČR. Sborník referátů z mezinárodní konference. 176--179, Povodí Ohře, Teplice, Year 2010.
Pilotní studie LeoCzech spol. s. r. o.. 48, Praha, Year 2016.
Uživatelská příručka ToPas. Státní meliorační správa, Praha, Year 2000.
Metodika k aplikaci výjimek z důvodu nákladové nepřiměřenosti opatření k dosahování dobrého stavu vodních útvarů. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Praha, Year 2015.
Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Praha, Year 2015.
Srovnávací studie dopadů JE Temelín a JE Dukovany na vodní zdroje: verze pro veřejnost. Projekt QJ1520322 Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha, Year 2016.
Obsah programů opatření v plánech v oblasti vod. Sborník referátů z odborné konference s mezinárodní účastí. 144--145, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Hradec Králové, Year 2004.
Nároky na množství vody u zařízení na výrobu elektrické energie a tepla. In Energetika, (63) 12: 694--697, Year 2013.
Model of Water Needs for Energy Production. In Statistika, (96) 3: 35--46, Year 2016.
Problematika extrémních hydrologických jevů v Plánu hlavních povodí ČR. Zborník prác z vedecko - odbornej konferencie. 35--44, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Trenčín, Year 2007.
Vodní stopa - jeden pojem, dva přístupy. Sborník příspěvků odborné konference Voda a krajina 2016. 5--15, České vysoké učení technické, Praha, Year 2016.
How truthful are water accounting data?. In Journal of Urban and Environmental Engineering (JUEE), (10) 1: 25--34, Year 2016.
Pollution sources apportionment by dissolved phosphorus emissions: an appropriate benchmark of their contribution to the reservoirs eutrophication. Volume of Abstracts. editor(s) Loiskandl, Willibald and Strauss-Sieberth, Sandra and Fraters, Dico and Kovar, Karel. 63, Vienna, Austria, Year 2015.
The operational water consumption of energy production: Czech Republic case study. editor(s) Říha, Jaromír and Julínek, Tomáš and Adam, Karel. 317--328, Vysoké učení technické v Brně, Brno, Year 2015.
Hodnocení ohroženosti vodních nádrží sedimentem a eutrofizací podmíněnou erozí zemědělské půdy. České vysoké učení technické v Praze, Praha, Year 2013.
Kolik budeme v budoucnu potřebovat vody?. In Vesmír, (92) 7-8: 398--400, Year 2013.
Vodní stopa podle ISO 14046 a příklady z praxe. Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje. (13) 36--42, Brno, Year 2017.
Význam rámcové směrnice vodní politiky pro hydromorfologii vodních útvarů. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 36--41, Česká společnost krajinných inženýrů, Pardubice, Year 2004.
Popis šablony ČSN ISO 690:2011 v jazyce CSL pro citační manažer Zotero. In ProInflow, (5) 2: 26, Year 2013.
Změna přístupu ke tvorbě nových scénářů klimatické změny pro pátou hodnotící zprávu IPCC. In Vodní hospodářství, (62) 5: 178--181, Year 2012.
Významné problémy a metodická podpora procesu plánování v oblasti vod. Sborník referátů z odborné konference s mezinárodní účastí. 43--45, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Hradec Králové, Year 2005.
Odhad vývoje budoucích odběrů vody v ČR. In Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, (59) 3: 17-22, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Year 2017.
Přístup Ministerstva zemědělství k Rámcové směrnici a procesu plánování v oblasti vod. Sborník referátů ze semináře. 5--8, ČSVTVHS, Brno, Year 2005.

my bookmarks