Publications

Hamzah Hijawi, and Labib Arafeh. Design of Dual Axis Solar Tracker System Based on Fuzzy Inference Systems. International Journal on Soft Computing, Artificial Intelligence and Applications (IJSCAI), (5)3:14, August 2016. [BibSonomy: ANFIS DC FLC. Fuzzy Membership PV Universe discourse function motor of] URL

Doreswamy, and Umme Salma M. A Binary Bat Inspired Algorithm for the Classification of Breast Cancer Data. International Journal on Soft Computing, Artificial Intelligence and Applications (IJSCAI), (5)3:21, August 2016. [BibSonomy: Bat Binary Breast Cancer Classification Data FNN mining] URL

O. Lomax, and A. P. Whitworth. Synthetic observations of protostellar multiple systems. 2017. [BibSonomy: multiplicity] URL

capulcu redaktionskollektiv. Disconnect – keep the future unwritten!. capulcu productions, October 2015. [BibSonomy: Algorithmen Digitalisierung Gegenmacht Künstliche_Intelligenz Widerstand] URL

Hui-Gen Liu, Peng Jiang, Xingxing Huang, Zhou-Yi Yu, Ming Yang, Minghao Jia, Supachai Awiphan, Xiang Pan, Bo Liu, Hongfei Zhang, Jian Wang, Zhengyang Li, Fujia Du, Xiaoyan Li, Haiping Lu, Zhiyong Zhang, Qi-Guo Tian, Bin Li, Tuo Ji, Shaohua Zhang, Xiheng Shi, Ji Wang, Ji-Lin Zhou, and Hongyan Zhou. Searching for the Transit of the Earth--mass exoplanet Proxima~Centauri~b in Antarctica: Preliminary Result. 2017. [BibSonomy: exoplanet mdwarf nearby] URL