მასალები საქართველოს სოციალურ-ეკონომიური ისტორიისათვის (მზითვის წიგნები). ტექსტები გამოსაცემად მოამზადა, შესავალი, ლექსიკონი და საძიებლები დაურთო მზია იაშვილმა
.
მეცნიერება, (1974)

  • @javakhishvili_institute
This publication has not been reviewed yet.

rating distribution
average user rating0.0 out of 5.0 based on 0 reviews
    Please log in to take part in the discussion (add own reviews or comments).