კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული XVII
.
კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული XVII, volume 1 of 2 22 36 09, 5(99) 17 22 30, chapter 1, უნივერსალი, თბილისი ჭავჭავაძის გამზირი 19, 1 edition, (January 2016)

ეძღვნება ივანე ჯავახიშვილის (1876-1940 წწ.) დაბადებიდან 140-ე წლისთავს
  • @javakhishvili_institute
This publication has not been reviewed yet.

rating distribution
average user rating0.0 out of 5.0 based on 0 reviews
    Please log in to take part in the discussion (add own reviews or comments).