მეცნიერება საბჭოთა საქართველოში. მოკლე მიმოხილვა
ნ. მუსხელიშვილი.
საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, (1963)

  • @javakhishvili_institute
This publication has not been reviewed yet.

rating distribution
average user rating0.0 out of 5.0 based on 0 reviews
    Please log in to take part in the discussion (add own reviews or comments).