@yish

מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני - תיאוריה ויישום

. רמות - אוניברסיטת תל-אביב, (2003)

Abstract

הספר סוקר בצורה מפורטת את הגישה ואת השיטות לביצוע המחקר האיכותני. בספר ניתן דגש להיבטים העיוניים ולהיבטים המעשיים של המחקר האיכותני, ומשולבים בפרקיו כל שלבי המחקר ומוקדיו: עיצוב המחקר ושאלותיו, איסוף הנתונים, כתיבת הדוח המסכם וכן גישת המחקר האיכותי וייחודה, סוגיית אמינות המחקר האיכותני וכו'. כמחצית מפרקי הספר מוקדשים לסוגיית ניתוח הנתונים, בהיותה הסוגיה המורכבת והמאתגרת ביותר בניהול המחקר.

Links and resources

URL:
BibTeX key:
shkedi
search on:

Comments and Reviews  
(0)

There is no review or comment yet. You can write one!

Tags


Cite this publication